ΣΧΟΛΕΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΥΠΑΘΗ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Αναστάτωση επικράτησε σε μαθητές και γονείς για τις απουσίες που έμπαιναν στα παιδιά που έλειπαν από τη δια ζώσης διδασκαλία από όταν άνοιξαν τα σχολεία και συνέχιζαν διαδικτυακά τα μαθήματα λόγω του ότι στην οικογένειά τους υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί από τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, προβλέπεται ότι “η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο και δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης και οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε (5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών. Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις”. Πράγμα που σημαίνει ότι οι απουσίες από τη δια ζώσης διδασκαλία είναι δικαιολογημένες και μπορούν οι μαθητές να συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση.

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ακόμη ότι «Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους μαθητές/τριες της παρ. α του άρθρου 1 για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής. Οι γονείς/κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/ τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το δεύτερο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο

2. Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην περ. α του άρθρου 1″.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση νέας ΚΥΑ με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ισχύς της υφιστάμενης απόφασης για να αποφεύγονται οι παρανοήσεις.

ΠΗΓΗ:https://media.enikos.gr/data/files/773599_c28da6d528-9ea2107b66812f8d.pdf

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares