ΕΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Το Κεντρικό Λ,μεναρχείο Ηγουμενίτσας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Ω.Π.: 131115/04-2021
Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Α.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΑ:
1) Παρατείνι-ται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με ημερομηνία λήξης (η αναγραφόμενη στο έντυπο ή στην πλαστική κάρτα) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021 (Παράδειγμα: η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 10η Ιανουαρίου 2021 παρατείνεται έως την 10° Νοεμβρίου 2021).
2) Παρατείνεται εκ νέου για έξι (06) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, η ισχύς των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος είχε προηγουμένως παραταθεί κατά επτά (07) μήνες και βρίσκεται πλέον εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021 (Παράδειγμα 1° : Η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-03-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες , δηλαδή έως την 20-10-2020, παρατείνεται εκ νέου έως την 01-07-2021. Παράδειγμα 2° : Η ισχύς άδειας με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20-07-2020 που είχε ήδη παραταθεί για επτά μήνες, δηλαδή έως την 20-02-2021, παρατείνεται εκ νέου έως την 20-08-2021).
3) Κάτοχοι αδειών κατά τα ανωτέρω δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση δύο (02) μήνες πριν τη λήξη της παραταθείσας άδειάς τους.
4) Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας για την ανανέωση αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση άδειας).

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares