ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Την Τετάρτη 11-08-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-02-2021 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.
4. Έγκριση του από 06-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 6.828.000,00 € με Φ.Π.Α. της Πράξης «Επεκτάσεις Υφιστάμενων ΧΥΤ Περιφέρειας Ηπείρου και Μετατροπή σε ΧΥΤΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5002616 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
5. Έγκριση του 2ου/05-08-2021 Πρακτικού (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση του από 05-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση στην οδό Χρυσοβίτσα – Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.”», μέχρι την 29-10-2022, βάσει της αρ. πρωτ. 186453/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΦ465ΧΘΞ-7ΒΦ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης», αναδόχου «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», αναδόχου «Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-02-2022.
11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-10-2021.
12. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την τεχνική υποστήριξη (διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργου) του Δήμου Μετσόβου.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.385,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση και στερέωση από υποσκαφή της επαρχιακής οδού περιοχής Ανθούσας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή διέλευση του τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την πλευρά του Δεματίου», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση καταπτώσεων 2ης επαρχιακής οδού (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και βελτίωση βατότητας προς Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μ. Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».
21. Έγκριση του από 02-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση προσβάσεων και ζημιών από φθορών αγωγού επί της 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
22. Έγκριση του από 05-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος της 41ης επαρχιακής οδού από Εικονίσματα προς Βοβούσα», προϋπολογισμού € 50.080,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», αναδόχου «ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 04-03-2022.
24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη – Ανατολική», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2021.
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια – Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2021.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου στην περιοχή του Δ.Δ. Γρεβενητίου».
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού ρέματος «Ζουρίκα» και άρση προϊόντων κατολίσθησης από το εσωτερικό του (παροχή υπηρεσιών)».
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
30. Έγκριση εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από το νέο ιδιοκτήτη οχήματος (ΕΔΧ – ταξί), λόγω μεταβίβασής του, με υπογραφή νέας σύμβασης.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια συμβατών φιαλών με νερό και υλικών συντήρησης για τους ψύκτες του Τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
33. Έγκριση των Πρακτικών 01/26-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 02/05-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τις χειμερινές περιόδους 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 611.072,00 € με ΦΠΑ.
34. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/04-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 2ο/06-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.
36. Έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών στις κατηγορίες Δαπανών “Εξοπλισμός” και “Υποδομές και Έργα” του έργου “G.A.M.E.S – Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020”.
37. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, μελών της ομάδας εργασίας του έργου «EX.TOUR – Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area», του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», στο Düsseldorf της Γερμανίας, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Tour Natur και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά κρουσμάτων Covid-19 σε ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων, καθώς και μεταφορά ασθενών μετά το πέρας της νοσηλείας τους ή για επανεξέταση στα νοσοκομεία της Ηπείρου, από και προς τον τόπο διαμονής τους, για την χρονική περίοδο Αύγουστος – Οκτώβριος 2021.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2021.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφων.
42. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και στα διοικητικά όρια Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, βάσει της αριθμ. 6/15/26-4-2021 (ΦΕΚ Δ’ 313/2-6-2021) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021
45. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση – επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια, κατακόρυφη – ασφάλεια)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ
48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
50. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της.
51. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα – Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
52. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/29-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2021, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 81.675,62 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
53. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων – αντιστηρίξεις – βελτίωση βατότητας και ασφάλειας στην 5η Ε.Ο.», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
54. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
55. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/93/04-08-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Πρέβεζας λόγω λειψυδρίας».
56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021.
57. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares