ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

ΠΡΟΣ

α) Δήμαρχο Φιλιατών Σπυρίδων Παππά
(β) Αντιδημάρχους
1. Γκίκα Θωμά
2. Κατσάρη Πέτρο
3. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
1.Πανταζάκος Μιχαήλ
2. Ευθυμίου Βρακά Ελένη
3. Γκίζας Χρήστος
4.Σκόδρας Βασίλειος
5. Τσότσης Δημήτριος
6.Ντάφλου Ευθυμία (Έφη)
7.Ζιάκας Γρηγόριος
8. Καίσαρη Παρασκευή
9 .Σκεύης Δημήτριος
10.Φερεντίνος Σπυρίδων
11.Κολιομίχος Σπυρίδων
12.Λένης Φίλιππος
13.Τόλης Χριστόφορος
14. Μπέλλος ΄Αρης- Παναγιώτης
15.Λιανός Ευάγγελος
16. Καψάλης Δημήτριος
17. Ρέγκας Λαέρτης
(δ) Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε σε «δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά), τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 15/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020), την αριθμ.εγκύκλιο 246 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 77233/13.11.2020 ,την αριθμ. εγκύκλιο 643 του ΥΠ.ΕΣ με αριθ. πρωτ: 69472/24.09.2021 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
1. Αύξηση των ωρών εργασίας προσωπικού μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Σχολικών καθαριστριών (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) που απασχολούνται στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας.
– Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : 1) για την τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 37690/27-07-2016( ΑΔΑ: Ω8Ρ24653Π8-18Λ) ΑΕΠΟ υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και λοιπών υποστηρικτικών υποδομών ως προς α) την επέκταση χερσαίας έκτασης και κτιριακών εγκαταστάσεων , β) την αύξηση της παραγόμενης βιομάζας γ) την αλλαγή χρήσης μέρους υφισταμένων κτιριακών υποδομών , εκσυγχρονισμό και αναδιάταξη τους εντός της χερσαίας έκτασης και δ) την κατασκευή συνοδών υποδομών εντός της ζώνης αιγιαλού , στη θέση << Λωρίδα Σαγιάδας- Ακρωτήρι Παγανιά>> Δήμου Φιλιατών , Π.Ε Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου της εταιρείας << ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ>>.
– Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Στατιστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011( συγχωνεύσεις , καταργήσεις κ.λ.π.) στους οικισμούς του Δήμου μας.

– Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Μποροδήμος Ιωάννης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. κ Γιόγιακας Βασίλειος – Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας
2. κ. Κάτσης Μάριος–Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας
3. κ. Θωμά Πιτούλη Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
4. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
5. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
6. Δήμαρχο Σουλίου
7. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας
8. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
9. Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατών
10. Μ.Μ.Ε.
11.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου
12. Εκπρόσωπο συλλόγου

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares