ΠΡΩΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 348/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση ΕΠΖ για την διαδικασία ανάρτησης Β’ Κεφαλαίου 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της δημοπράτησης για την Πράξη: «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ηγουμενίτσας» (ΟΠΣ 5052624) – Ορθή Επανάληψη της αρ. 126/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: ΩΚΥ2ΩΡΙ-Ρ8Ω).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη ή μη απόφασης α) για συμμετοχή στο έργο για τη δημιουργία των ενεργειακά ανεξάρτητων κτηρίων στην περιοχή του Δήμου, ως μέρος του πολυεθνικού έργου «Καινοτομία και στην πράσινη ενέργεια για ενεργειακά αυτόνομα κτήρια στην Βουλγαρική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και έχοντας ως πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα LIFE 2021-2022. Δημοκρατία της Ρουμανίας» και β) για συμμετοχή στο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “Balkan Hydrogen Clusters”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιφέρειας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares