«20Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ »

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου << Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του>> ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και γ) τις με αριθμ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021 & ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 ,ΔΙΔΑΔ /Φ.69 /180 /13-9-2021 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23/11/2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ<<Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται ως εξής: α)Μέσω τηλεδιάσκεψης άνευ οιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, ή β)μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι εμβολιασμένα ή όχι ή εάν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο ή όχι) και σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων συμμετεχόντων, αυτοί δύνανται να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα που συμμετέχουν με φυσική παρουσία καθορίζονται κατόπιν αίτησής τους με απόφαση του προεδρεύοντάς ή γ)μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 της ίδιας ΚΥΑ ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη. ΚΑΛΕΙΣΤΕ να προσέλθετε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1ο θέμα 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία και κ. Κατσάρης Πέτρος 2ο θέμα Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές Σχολικών μονάδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 3ο θέμα Παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Σίδερης στην αδερφότητα Σιδεριτών «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Παππά – Μάλλιου Ουρανία 4ο Θέμα Έκφραση γνώμης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η): «Λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Αγκώνι-Ρουσιανή), στην Τ.Κ. Πλαισίου, Δ. Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς 5ο Θέμα Έγκριση έναρξης διαδικασίας για ονομασία οδών και αρίθμηση κτισμάτων στην πόλη Φιλιατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσότσης Δημήτριος 6ο Θέμα Περί συμμετοχής στο έργο για την δημιουργία των ενεργειακά ανεξάρτητων κτιρίων στην περιοχή του Δήμου, ως μέρος του ολοκληρωμένου πολυεθνικού έργου «Καινοτομία και πράσινη ενέργεια για ενεργειακά αυτόνομα κτίρια στη Βουλγαρική Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Δημοκρατία της Ρουμανίας», έχοντας ως πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα LIFE 2021-2027» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Κατσάρης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares