ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ο ΠΑΝΤΑΖΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ο δήμαρχος Φιλιατών ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πανταζάκο Μιχαήλ του Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Φιλιατών με αντιμισθία, με θητεία από 12/01/2022 έως 11/01/2023,εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

• Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
• Ευθύνη για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
• Την εποπτεία της λειτουργίας νεκροταφείων.
• Θέματα πρασίνου – παιδικών χαρών και καθημερινότητας και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών:
• Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματεία οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
• Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των Δημοτών.
• Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού. • Την χορήγηση αδειών του προσωπικού.
• Τη λειτουργία του ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών.
• Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
• Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο άνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός από βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.
• Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Φιλιατών και τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Φιλιατών
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares