Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικών σφαγείων Δήμου Φιλιατών

ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι: Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 118/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των Δημοτικών σφαγείων. Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα των Σφαγείων συμπεριλαμβανομένου του σφαγειοτεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

Η διάρκεια εκμίσθωσης θα είναι είκοσι (20) έτη, με ελάχιστο όριο το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) μηνιαίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Φιλιατών τη Δευτέρα 07/08/2023 και ώρα από 10:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επί της δημοπρασίας Επιτροπή, εγγύηση συμμετοχής ποσού εξακοσίων ευρώ (600€).

Ο προτιθέμενος να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους όρους της διακήρυξης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πληροφορίες, αναλυτική διακήρυξη, θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ώρες.

 

Πληροφορίες: Μίγκος Φώτιος

Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8

Τ.Κ.: 46300

Τηλέφωνο: 2664360160

 

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΣΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares