Δήμος Σουλίου: υπογραφή σύμβασης «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης»

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Υπογράφηκε και επίσημα σήμερα στο Δημαρχείο Σουλίου η συναφθείσα σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.087.246,60 € (συμπερ. Φ.Π.Α.), η οποία εντάχθηκε στις 12/01/2022 για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Βασικός σκοπός της εν λόγω προμήθειας-εγκατάστασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση ενέργειας των υποδομών ύδρευσης, η παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του δικτύου ύδρευσης καθώς και η προστασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σουλίου από πλημμυρικά φαινόμενα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης να περιλαμβάνει:
 
• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
o Είκοσι εννέα (29) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) και Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για τη διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, κατανάλωση και ενέργεια). Στις γεωτρήσεις θα τοποθετηθούν αντλητικά συστήματα νέας γενιάς υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.
o Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
o Φορητό Εξοπλισμό (Φ.Σ.) μέτρησης παροχής, ανίχνευσης διαρροών, μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού, κλπ.
o Ενός (1) Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών φαινομένων.
• Παράδοση σε θέση λειτουργίας του συνολικού συστήματος, δοκιμαστική λειτουργία τριών (3) μηνών και εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Σουλίου μέσω της εγκατάστασης του περιγραφόμενου συστήματος είναι:
• Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υφιστάμενων αντλιοστασίων με χρήση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας.
• Εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων μέτρησης και καταγραφή των μετρούμενων τιμών των ηλεκτρολογικών παραμέτρων κάθε αντλιοστασίου (τάση, ρεύμα, ασυμμετρία, άεργη ενέργεια κλπ), καθώς και των μετρούμενων τιμών στάθμης, παροχής, πίεσης, ποιότητας, λειτουργίας αντλιών κλπ. σε 24ωρη βάση.
• Διαχείριση της πίεσης των εσωτερικών δικτύων μέσω της διαχείρισης της τροφοδοσίας από τις βασικές υποδομές, ο άμεσος και ακριβής εντοπισμός της ύπαρξης διαρροών και η ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης και της ποσότητας του διαρρέοντος νερού.
• Παρακολούθηση των κρίσιμων ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρεχόμενου νερού στο εσωτερικό δίκτυο και ανάπτυξη ενός δικτύου πληροφόρησης πραγματικού χρόνου σχετικά με τη μέτρηση των βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων στις δεξαμενές.
• Αναγνώριση των ποιοτικών και ποσοτικών διαφοροποιήσεων του παρεχόμενου προς κατανάλωση νερού, για την έγκαιρη προειδοποίηση και λήψη μέτρων για την προστασία των υδρευόμενων πολιτών και η εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών πρακτικών βασικής απολύμανσης μέσω ολοκληρωμένων και αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης στις δεξαμενές του δικτύου.
• Εξασφάλιση τηλεμετάδοσης των δεδομένων και τηλεχειρισμού των συστημάτων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και υτόματη ρύθμισή τους ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες.
• Αξιολόγηση της υλοποίησης και επάρκειας των μεθοδολογικών προτύπων σε ανταπόκριση με τις τοπικές ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις.
• Εγκατάσταση ενός υποστηρικτικού μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας του νερού για την ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τη μεγιστοποίηση του σεβασμού στο πολύτιμο αγαθό και στους φορείς διαχείρισής του.
Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και των κων Μιχαήλ Κανελλόπουλου του Θεοδώρου και Ιωάννη Κόκκοτου του Φωτίου, αφετέρου, νόμιμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρίας ASEA BRΟWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ και με το διακριτικό τίτλο «ΑΒΒ Α.Ε» και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares