Υπογραφή σύμβασης προμήθειας νέου απορριμματοφόρου στο Δήμο Σουλίου

Τελευταία νέα

Υπογράφηκε την 16-08-2023 η σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου)», προϋπολογισμού δημοπράτησης 170.500,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α.).

Το συμβατικό αντικείμενο αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας δώδεκα κυβικών (12m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων, που έρχεται να προστεθεί στον ανανεωμένο στόλο οχημάτων του Δήμου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Ιωάννη Καούση, αφετέρου, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares