Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Νομού Θεσπρωτίας

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/67/100248/Ε3/12-09-2023 (Β΄5473) Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ:ΩΖ3Χ46ΝΚΠΔ-746), η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι την 31η Ιουλίου 2027.

http://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A9%CE%9846%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%97%CE%A6%CE%9F?inline=true&fbclid=IwAR0ZuhaybxqbFzx-B92mWQQHowjkz4zOIlK3jbNMn2v1FVhNWMh19Sls5zk

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares