Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η InfoDay του έργου SAVE WATER από την Περιφέρεια Ηπείρου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου η Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο SAVE-WATER,το οποίο έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPACBC “Greece-Albania 2014-2020”.

Η Ενημερωτική Ημερίδα συγκέντρωσε την προσοχή και το ενδιαφέρον τόσο του κοινού, των υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου και των λοιπών εταίρων του έργου, όσο και στελεχών του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στις 10:00π.μ.-14:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, στο 2ο όροφο, στα Ιωάννινα.

Σκοπός της Ενημερωτικής Ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού και των άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενων σχετικά με τους γενικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των υποέργων των εταίρων του έργου SaveWater.Στην εκδήλωση οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις εκροές (παραδοτέα) της υλοποίησης του έργου για την περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και γενικότερα για την περιοχή εφαρμογής του έργου SAVE-WATER.

Συγκεκριμένα, η Υπεύθυνη του Έργου SAVEWATER της Περιφέρειας Ηπείρου, η κ. Δήμητρα Ρογκότη, αφού καλωσόρισε τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου και τους συμμετέχοντες, επισήμανε το πόσο σημαντικό είναι για την Περιφέρεια Ηπείρου το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε μια εποχή στην οποία η κλιματική κρίση επηρεάζει τους υδατικούς πόρους και απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στη διαχείριση του πόσιμου νερού, μεθοδολογιών για την καλή πρακτική και βέλτιστη διαχείριση στις πιέσεις του υδροφόρου ορίζοντα για άρδευση και υδροδότηση. Η κ. Ρογκότη μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου αξιοποιώντας τις δράσεις του έργουSaveWaterολοκλήρωσε δύο βασικές πιλοτικές δράσεις για την ποιοτική αξιολόγηση των υδάτων, οι οποίες εστιάζουν στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της ποιότητας του νερού έναντι φυσικών και ανθρωπίνων παρεμβάσεων και πιέσεων.

Η πρώτη πιλοτική δράση αφορούσε την παρακολούθηση και την ανάλυση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων μέσω δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, λαμβάνοντας υπόψη την δυνητική επιρροή τους και στο πόσιμο νερό λόγω της γεωλογικής δομής.

Η ολοκλήρωση δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών, χημικών, και μικροβιολογικών παραμέτρων επιφανειακών υδάτων εφαρμόστηκε σε 12 καίρια σημεία στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, ήτοι:

  • Αρχή της τάφρου Λαψίστας στο Πέραμα
  • Στις εξόδους βιολογικών σε αυτήν από μεγάλες επιχειρήσεις- (ΔΩΔΩΝΗ, ΔΕΥΑΙ ΠΙΝΔΟΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, αγωγού όμβριων ΒΙ.ΠΕ, Τάφρο στην έξοδο των χοιροστασίων.
  • Είσοδος και Έξοδο της σήραγγας Κληματιάς (και βαρέα μέταλλα)
  • Στο ρέμα Αράχθου πριν και μετά το ΧΥΤΑ (και βαρέα μέταλλα)
  • Στη θέση Ντραμπάτοβα την Λίμνη Ιωαννίνων

Οι δείκτες καθαρότητας και καταλληλόλητας εξετάστηκαν σε συγκεκριμένες επιλεγμένες θέσεις και χρόνους, προκειμένου να προσεγγιστούν οι πιέσεις που ασκούνται στο νερό όπως οι ανθρωπογενείς πιέσεις σε κοινή υδάτινη λεκάνη.

Η δεύτερη πιλοτική δράση αφορούσε τηδιερεύνηση του φαινομένου της υφαλμύρινσης στο υδατικό διαμέρισμα της Χερσονήσου Πρέβεζας.

Κατά τη δεύτερη πιλοτική δράση συλλέχθηκαν δεδομένα και προσδιορίστηκε μελέτη και εφαρμόστηκαν έργα που αφορούσαν τη διαχείριση του προβλήματος της υφαλμύρινσης των υπόγειων νερών λόγω υπεράντλησης στο υδατικό διαμέρισμα της Χερσονήσου Πρέβεζας. Εκτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και προτάθηκαν μέτρα αντιμετώπισηςγια να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις του φαινόμενου αυτού το οποίο προκαλείται κυρίως του προσωρινού τουριστικού υπερπληθυσμού και της άρδευσης των τοπικών καλλιεργειών έχει αντίκτυπο και στο πόσιμο νερό των οικισμών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SAVE WATER μερίμνησε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, με περιοχή πιλότο την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων καθώς η ευαισθητοποίηση, η ανταλλαγή απόψεων με βάση τις εμπειρίες τους από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποτελεί σημαντικό βήμα προς  τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και ειδικότερα του ποσίμου.

Με τις παραπάνω δράσεις, η Περιφέρεια Ηπείρου δημιουργεί δεδομένα διετίας για την ποιοτική εξέλιξη των επιφανειακών υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε κρίσιμα σημεία, καθώς αναπτύσσει και πρόταση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της υφαλμύρινσης στη Χερσόνησο της Πρέβεζας. Υπό το πρίσμα αυτό η προσφορά της Περιφέρειας σε αυτήν την πρωτοβουλία είναι καθοριστική για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αλλαγών και την προαγωγή της αειφορίας στον τομέα του νερού στην περιοχή.

Τέλος, η Περιφέρεια Ηπείρου εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς όλους τους εμπλεκόμενους για την πολύτιμη υποστήριξη και την αποτελεσματική συνεργασία τους προς το κοινό καλό στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς επίσης και για τη γενικότερη συνεισφορά τους στην περιοχή εφαρμογής του έργου SAVE-WATER.

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares