Ο Σπύρος Βαλάκος αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. διενεργήθηκε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 1057/18-01-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πάσχος Αλέξανδρος- Πρόεδρος (Ουδείς)
2. Κοσιώρη Μαρίνα – Δημ. Σύμβουλος
3. Μονάχου Αικατερίνη – Δημ. Σύμβουλος
4. Ντάσιος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος
5. Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος
6. Κώστας Ελευθέριος – Δημ. Σύμβουλος
7. Βαλάκος Σπυρίδων – Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Γουρνάρης ως εκπρόσωπος της παράταξης: «Μαζί για την Ηγουμενίτσα», χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα.

Εκ μέρους των μελών της μειοψηφίας προτάθηκε το μέλος κ. Σπυρίδων Βαλάκος ως Αντιπρόεδρος.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία και ο προτεινόμενος εκ μέρους της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Βαλάκος έλαβε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων.
Ύστερα από τα παραπάνω η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του κ. προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας έως την 30η Ιουνίου 2026, το μέλος της μειοψηφίας κ. Σπυρίδων Βαλάκο ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους επί συνόλου επτά (7) ψηφισάντων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares