Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σας προσκαλούμε  την  22η Απρίλη,  ημέρα  Δευτέρα      και  ώρα 10:00 π.μ.  , για λήψη αποφάσεων ,  σε τακτική συνεδρίαση δια Ζώσης  της Δημοτικής  Επιτροπής , στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν. στα πιο κάτω θέματα: 

 1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών έτους 2024 για το Α΄τρίμηνο.
 2. Πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου.
 3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 524/1980.
 4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τις ανάγκες πυρασφάλειας κατά την αντιπυρική περίοδο στο Δήμο Φιλιατών.
 5. 5. Συμφωνητικό συνεργασίας του Δήμου Φιλιατών με την εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «RECYCOM» για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Φιλιατών.
 6. Παροχή πληρεξουσιότητας για κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σχετικά με την αγωγή του Αναστάσιου Λιάνου.
 7. Παροχή πληρεξουσιότητας για κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας σχετικά με τις αγωγές διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών στη Σαγιάδα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Δημοσίου.
 8. Έγκριση άσκησης της υπ΄αριθμ. 950/2023 Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας , κατά της 6628/2023 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας από δικηγόρο Αθηνών και παροχή πληρεξουσιότητας.

Περί αδυναμίας υπηρεσιών.  

 1. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ Επιτροπής Απευθείας ανάθεση είδη Παντοπωλείου – Ελαιόλαδων – Γαλακτοκομείου- Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για την << Προμήθεια τροφίμων και φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των ΝΠΔΔ έτους 2024>>
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 1: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Σκάλας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών”.

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 2: Υδροδότηση στην περιοχή Κάτω Αετού Κοινότητας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών”.

13.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση πλατειών Δήμου Φιλιατών”

14.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Υδροδότηση Τ.Κ. Ασπροκκλησίου” του Δήμου Φιλιατών.

15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Κατσαμπούκα – Γκοργκώση στην Τ.Κ. Κρυονερίου” του Δήμου Φιλιατών.

16.Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  του Δήμου Φιλιατών.

17.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου΄΄ Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην κοιν Σαγιάδας΄΄.

18.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση δρόμου Χαραυγή – Γαρδίκι” του Δήμου Φιλιατών.

19.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Υποδομές ύδρευσης Δήμου Φιλιατών, Υποέργο 2: Υδροδότηση στην περιοχή Κάτω Αετού Κοινότητας Σαγιάδας Δήμου Φιλιατών” του Δήμου Φιλιατών.

20.Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  .

21.Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας»   

 1. Έγκριση μελέτης του έργου “Κατεπείγουσα αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον συνοικισμό Ελαίας της Δ.Κ. Φιλιατών”.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΘ. ΤΖΙΓΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                

Σημείωση: Σε περίπτωση που τακτικό μέλος αδυνατεί, να παραστεί στη συνεδρίαση, να ενημερώσει εγκαίρως τον αναπληρωτή από την παράταξη του  ή τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής ή την Γραμματέα.   

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares