Ο πίνακας προσλήψεων μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στο Δήμο Σουλίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου, προσλαμβάνεται το κάτωθι προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 24/4/2024 έως και 23/4/2025, για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης τους για ένα έτος ακόμη, κατατάσσοντας τους στο Μ.Κ.1 της εκπαιδευτικής τους κατηγορίας, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

Η πρόσληψη των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών):

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares