Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τους νέους αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας μετά τις ανακατατάξεις που υπήρξαν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Τον κ. Δημάκο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.

ii. Την εποπτεία της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Τμήματος Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.

iii. Την υποστήριξη για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων.

iv. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

v. Την εποπτεία της καλής λειτουργίας των υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολικών  κτηρίων, σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα και την εκπαιδευτική  κοινότητα.

2. Τον κ. Ζαφείρη Αναστάσιο, Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, της  αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των  μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό  επίπεδο.

ii. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού  περιβάλλοντος, καθώς και των χώρων πρασίνου.

iii. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.

iv. Την καθαριότητα σχολικών κτηρίων.

v. Την παρακολούθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

vi. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.

vii. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένατης Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος  & Κυκλικής Οικονομίας.

viii. Την αρμοδιότητα υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην αλληλογραφία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, με πολίτες, ιδιωτικές εταιρείες και Δημόσιες Υπηρεσίες.

3. Την κα. Κοσιώρη Μαρίνα, Αντιδήμαρχο (άμισθη) για ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

ii. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων για την προστασία, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της περιοχής.

iii. Τη συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς για τη λειτουργία λαογραφικών μουσείων.

iv. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταγραφή και ανάδειξη στοιχείων της τοπικής ιστορίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

v. Τη συνεργασία με όμορους Ο.Τ.Α. για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

4. Τον κ. Μητσέλο Αλέξανδρο, Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας.

ii. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων.

iii. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.

iv. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.

v. Την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Προαγωγής Υγείας,  Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ (εκτός του Τμήματος  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς).

vi. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.

vii. Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.

viii. Την διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής του Δήμου στο «Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και σε ανάλογες διαδημοτικές πρωτοβουλίες.

5. Τον κ. Μπόλωση Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο (άμισθο) αρμόδιο για την επαφή με του

Προέδρους και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανήκουν στις Δημοτικές

Ενότητες Μαργαριτίου και Πέρδικας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την επικοινωνία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.

ii. Τη συμμετοχή μαζί με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τη ΔΕΥΑΗ και τις Δημοτικές Κοινότητες, στη διαδικασία εκπόνησης του μακροπρόθεσμου πενταετούς και του μεσοπρόθεσμου ετήσιου τεχνικού προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε Κοινότητα.

iii. Την υποδοχή αιτημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, για θέματα καθημερινότητας πολιτών, προώθησή τους προς επίλυση, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

iv. Την πραγματοποίηση επισκέψεων και αυτοψιών για τον έλεγχο εκτάκτων περιστατικών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.

v. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων, δράσεων και εργασιών στις Κοινότητες.

vi. Τη μέριμνα για την διατήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού έργων που βρίσκεται στις κοινότητες σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας.

vii. Την υποστήριξη των Προέδρων για την αποτελεσματική χρήση της πάγιας προκαταβολής.

viii. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στις Κοινότητες.

6. Τον κ. Ντάσιο Βασίλειο, Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και την ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης.

ii. Την ευθύνη για την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου για το σχεδιασμό,  εφαρμογή και παρακολούθηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας.

iii. Την εποπτεία και την ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης.

iv. Την ευθύνη, το συντονισμό και την επίβλεψη των σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.

v. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων.

vi. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

7. Τον κ. Παππά Ηλία, Αντιδήμαρχο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.

ii. Την ευθύνη των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την εποπτεία των αντίστοιχων δράσεων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.

iii. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής.

iv. Την εποπτεία της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου.

v. Την ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας, καθώς και αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

vi. Τη διαχείριση των θεμάτων κοινωνικής διαβούλευσης και εν γένει των ζητημάτων που αφορούν στην επικοινωνία και την επαφή του Δήμου με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς της.

vii. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου.

viii. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.

8. Τον κ. Τακλάκογλου Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Το σχεδιασμό και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.

ii. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και του οδικού δικτύου.

iii. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των κοιμητηρίων και των παιδικών χαρών.

iv. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

9. Τον κα. Τσώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και της μεταβιβάζουμε τις  παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως  αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των  εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).

ii. Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας

iii. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των  Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του  Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων  προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

iv. Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και εμπρόθεσμης υλοποίησης των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της εποπτείας της λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Εφαρμογής Κανονιστικών Αποφάσεων Δ.Σ. v. Την υποβοήθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων, μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Τοπικών Πολιτικών Οργάνων (Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων).

Παράλληλα διατηρεί έως 30-06-2024 την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i. Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του τ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός» έως την ενσωμάτωση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του στον Δήμο.

ii. Τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

iii. Την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου για την αποτελεσματική μεταφορά των μονάδων, δομών και δράσεων του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. σε υπηρεσίες του Δήμου.

Β. Οι Αντιδήμαρχοι:

i. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων, αρμοδιότητα που διατηρεί και ο Δήμαρχος.

ii. Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

iii. Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

iv. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης.

v. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Γ. Η θητεία των Αντιδημάρχων που είχαν οριστεί με την αριθ. 34/293/05-01-2024 Απόφαση Δημάρχου παραμένει έως 04-01-2025.

Η θητεία των Αντιδημάρχων κ.κ. Κοσιώρη Μαρίνας, Μπόλωση Κωνσταντίνου και Τακλάκογλου Παναγιώτη είναι από 06-06-2024 έως 05-06-2025.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται η Αντιδήμαρχος κα. Τσώτου Βασιλική.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διαύγεια, καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Παναγιώτης Νταή

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares