Τρεις από τους πέντε αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών

ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία νέα

Τρεις αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς, η θητεία των οποίων λήγει στις 1/9/2022, αναθέτοντάς τους ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες.
Παραμένουν αντιδήμαρχοι ο κ. Κατσάρης Πέτρος και η κα Παππά-Μάλλιου Ουρανία, ενώ στο σχήμα επανέρχεται ο κ. Γκίκας Θωμάς.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση του δημάρχου καθώς και τις αρμοδιότητες τον αντιδημάρχων:
Ο Δήμαρχος Φιλιατών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Φιλιατών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 7.710 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
10. Τον οργανισμό εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( ΦΕΚ 2304/τ.Β’/6.8.2012)
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Φιλιατών και το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλιατών με αντιμισθία, με θητεία από 2/9/2021 έως 1/9/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάσει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάρη Πέτρο του Ηλία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

· Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων και μελετών και τον Προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που εκτελεί ο Δήμος Φιλιατών.
· Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα.
· Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου.
· Λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
· Την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών.
· Την εποπτεία του γραφείου κίνησης.
· Θέματα αθλητισμού και νεολαίας
· Την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τηλεοπτικών σταθμών.

2) Την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παππά-Μάλλιου Ουρανία του Χρήστου και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των προσόδων, ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
· Εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών .
· Την Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
· Έλεγχος υλοποίησης διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας
· Κληροδοτήματα
· θέματα παιδείας – Σχολείων – Πολιτισμού.
· Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.
· Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη των Νομικών Προσώπων.
· Την διοικητική εποπτεία και υποστήριξη της υπό εκκαθάριση ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.

3) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα Θωμά του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Λειτουργία υπηρεσιών άρδευσης και αρδευτικών έργων .
· Εποπτεία της λειτουργίας ΤΟΕΒ.
· Διαχείριση βοσκοτόπων του Δήμου.
· Διαχείριση, αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
· Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες)

· Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια υπηρεσία.
· Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης οργανισμού, φορέα.
· Θέματα υγείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
· Θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής του Δήμου.
· Θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, σημάνσεων οδών και ονομασίας οδών.
· Εποπτεία διαχείριση και λειτουργία της Λαϊκής αγοράς του Δήμου
· Εποπτεία και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
· Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Μηχανολογικού εξοπλισμού και των Μηχανημάτων

και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας:
· Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες την δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Τη λειτουργία των διοικητικών Υπηρεσιών, την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και των εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την Εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας
· Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σαγιάδας.
· Η συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και τους Προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
· Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας.
· Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Σαγιάδας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γκίκα Θωμά ,που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Παππά-Μάλλιου Ουρανία.

Σημειώνεται ότι :
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
γ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του Δήμου.
δ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
ε) Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά, σε μία ημερήσια και σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, να αποσταλεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Φιλιατών και να λάβουν γνώση, όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι Φιλιατών και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares